Print this page

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ นายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน